Đà Lạt: Thế cái gì là Việt Nam?

1. Đà Lạt trong tôi có nhiều lắm những kỷ niệm không tên. Khi lần đ